:: O firmie
:: Nasza oferta
:: Nasi eksperci
:: Warto wiedzieć
:: Referencje
:: Nasze ogrody
:: Szkółki
:: Kontakt
:: Subskrypcja

Zobacz także:
:: Szkółka ogrodnicza

Szukaj:


czwartek, 05 lutego 2009 - 15:13

Strona gotowa do druku
Obecnie firma działa w następujących branżach:

1. Nauka – badania przyrodnicze w dziedzinie botaniki: dendrologii, taksonomii fitosocjologii; etnologii, etnografii, opracowywania ścieżek dydaktycznych.

2. Edukacja – szkolenia w zakresie dendrologii, botaniki użytkowej, ochrony środowiska, etnologii, historii regionu, podstaw mechaniki, turystyki, produktu regionalnego. Warsztaty trenerskie w powyższych dziedzinach.

3. Ochrona środowiska – waloryzacje przyrodnicze, inwentaryzacje w dziedzinie dendrologii i flory roślin naczyniowych, inwentaryzacje przyrodnicze, raporty oddziaływania na środowisko, studia wykonalności inwestycji związanych z ochroną środowiska

4. Turystyka – doradztwo i szkolenia w dziedzinie turystyki i produktu lokalnego, obliczanie parametrów pojemności przestrzeni turystycznej w środowisku naturalnym

5. Leśnictwo – strategie ochrony przyrody w lasach, inwentaryzacje terenów chronionych na terenach leśnych, wytycznie ścieżek dydaktycznych, inne analizy przyrodnicze i środowiskowe do planów urządzeniowych

6. Ogrodnictwo – projektowanie zagospodarowania przestrzeni terenów zielonych, parków, zieleni miejskiej, zieleni towarzyszącej inwestycjom liniowych (drogi, autostrady), inwentaryzacje zieleni, ocena i wycena zieleni użytkowej doradztwo w dziedzinie doboru gatunków do projektowania, projektowanie rekultywacji i restytucji środowiskowych, projekty ogrodów, pielęgnacja oraz renowacja ogrodów historycznych.


OFERTA

PRACOWNIA ŻYWOKOST S.C. F. i W. Szendera składa ofertę na wykonanie:

Ekspertyz przyrodniczych typu:

Inwentaryzacje i waloryzacje szaty roślinnej w ochronie przyrody (inwentaryzacje fauny i flory, ocena zagrożeń, ustalenie zaleceń ochronnych, studium oddziaływania na środowisko OSS) wraz z wykonywaniem planów i programów ochrony:

— rezerwatów przyrody,
— parków krajobrazowych,
— obszarów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000,
— innych obszarów chronionych.

Opracowanie dokumentacji projektowych w tym obiektów chronionych:

— pomników przyrody,
— stanowisk gatunków chronionych i ich stref ochronnych,
— użytków ekologicznych,
— zespołów krajobrazowo – przyrodniczych,
— obszarów chronionego krajobrazu,
— rezerwatów przyrody,
— parków krajobrazowych,
— obszarów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

Planowanie i tworzenie sieci obiektów chronionych dla np.:

— miast,
— gmin,
— aglomeracji,
— nadleśnictw.

Inwentaryzacje i waloryzacje szaty roślinnej w planowaniu przestrzennym i gospodarczym zainwestowaniu terenu:

— ekspertyzy kwalifikujące, obiekty przyrodnicze w ramach programów rolnośrodowiskowych,
— ekspertyzy fizjograficzne dla planów zagospodarowania przestrzennego (waloryzacja przyrodnicza gminy, miasta),
— ekspertyzy do oceny oddziaływania na środowisko obiektów gospodarczych (budowa zakładów usługowych, produkcyjnych, szlaków komunikacyjnych);

Specjalistyczne ekspertyzy z wykorzystaniem metod fitoindykacyjnych:

— ocena warunków ekologicznych wybranych obszarów ekologicznych,
— kompleksowa ocena stanu ekologicznego obiektów przyrodniczych,
— prognozy i scenariusze oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Z poważaniem
dr Waldemar Szendera
z zespołem

OFERTA

PRACOWNIA ŻYWOKOST S.C. F. i W. Szendera składa ofertę na wykonanie prac związanych z zielenią:

—wykonanie projektów zieleni dla terenów zurbanizowanych,
—projekty parków, kompozycji krajobrazowych,
—wykonanie projektów ogrodów przydomowych,
—projekty zieleńców i nasadzeń sezonowych – rabat kwietnych,
—zagospodarowanie zieleni wokół firm, osiedli,
—projektowanie instalacji automatycznego nawadniania,
—wykonanie waloryzacji parków.
—doradztwo ogrodnicze w zakresie pielęgnacji i zdrowotności założeń ogrodniczych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!

Z poważaniem
dr Waldemar Szendera
z zespołem